Vilkår og betingelser

Gjelder altid:
Alle kort/kurs er personlige
Kort/kurs gjelder kun ett semester
Kort/kurs kan ikke overføres til andre
Kjøpt kort/kurs kan ikke refunderes
Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.

Se endringer i kjøpsvilkår for våren 2021 (Covid 19)

Subsdans tar forbehold om feil og mangler i forbindelse med alt publisert materiale på vår hjemmeside, bookingsystem, facebookside og instagram. Det vil være løpende endringer av informasjon og Subsdans hverken garanterer eller står til ansvar for denne informasjonen. Subsdans er ikke ansvarlig for virus eller elektronisk overføring i forbindelse med hjemmesiden, facebooksidenog instagram. Det anbefales at du selv tar egne forholdsregler i forbindelse med dette.

Les mer om personvern og konfidensialitet her